Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Zobrazit filtr Skrýt filtr

Podpora zákazníkům 24/7

Databáze znalostí

Vedle technické podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

1 - 10 z 356

Seřadit podle:

Položek:

 • Odpověď

  Pružná pružina se stanoví z modulu pružnosti (E), plochy průřezu stěny (A) a výšky stěny (H) následovně:

  Vzhledem k tomu, že se údaj pružiny zobrazuje pro běžný metr, použije se jednotka kN/m², viz obrázek.

  Obrázek 01 - Pružná podpora z důvodu sloupu

 • Odpověď

  Průřezy a materiály nelze v programu RFEM resp. RSTAB přečíslovat přímo.


  Zde je třeba to provést jinak. Následující příklad má ukázat přečíslování průřezů pomocí tabulek v Excelu:

  1. Nejdříve se exportují vybrané oblasti "Průřezy" a "Pruty" jako tabulka Excel. Protože jsou pruty spojeny s průřezem, je třeba je také změnit.
   Obrázek 01 - Export dat průřezu do Excelu
  2. V Excelu se potom průřezy správně přečíslují.
   Obrázek 02 - Průřezy se přečíslovávají
  3. Ty musí být také správně přiřazeny prutům. Zde Vám může pomoci volba filtru.
   Obrázek 03 - Pruty je třeba upravit správnému číslování průřezů
  4. Po úpravě je nutné obě tabulky importovat zpět do programu RFEM resp. RSTAB.
   Obrázek 04 - Obě tabulky je třeba importovat zpět do programu RFEM resp. RSTAB

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation interně organizuje svoje data ve formátu ParaView. Protože program RWIND Simulation zobrazuje výsledky samostatně, jsou data ParaView uložena pouze v pracovním adresáři aktuálně otevřeného vstupu programu RWIND Simulation.

  Aktuální pracovní adresář pro dočasné soubory se specifikuje v možnostech programu v záložce "Soubory a adresáře".

  Obrázek 01 - Složka pracovního adresáře

  V podsložce\~ RWIND_Simulation\Project\RF_Simul program uloží příslušné soubory ParaView s výsledky na modelu a v prostoru okolo modelu.

  Obrázek 02 - Dočasné soubory ParaView

 • Odpověď

  Stanovení vnitřních sil "Skupinově" se dělí do čtyř dílčích příkazů.

  1. u s my,mxy,vy,ny,nxy
  2. v s mx,mxy,vx,nx,nxy
  3. u s mx,mxy,vx,nx,nxy
  4. v s my,mxy,vy,ny,nxy

  Účinek těchto příkazů je vysvětlen na jednoduchém příkladu.

  Systém:

  • Deska jako vysoký nosník
  • Rozpětí 9 m
  • Výška nosníku 1,5 m
  • Osamělé zatížení 20 kN ve středu pole
  • Velikost sítě KP 10 cm
  Na Obrázku 01 jsou znázorněné maximální a minimální vnitřní síly v bodě působení zatížení bez vyhlazení. U těchto vnitřních sil se očividně jedná o singulární výsledky. Podrobné informace o singularitách najdete v odborném článku 001503.

  Aby bylo možné kompletně zahrnout alespoň dva prvky KP pro stranu působení zatížení prostřednictvím oblasti vyhlazení, je definována oblast vyhlazení 50/50 cm (Obrázek 02).

  V následující tabulce je uvedena změna vyhlazení zvlášť pro každou skupinu. Přitom se uvažuje pouze horní oblast působení zatížení. Skupina 0 je zde pro nevyhlazené vnitřní síly.

   01 234
  nx74,9 kN/m74,9 kN/m47,2 kN/m51,8 kN/m74,9 kN/m
  ny109,0 kN/m26,5 kN/m109,0 kN/m109,0 kN/m5,8 kN/m
  nxy75,1 kN/m30,7 kN/m15,8 kN/m30,7 kN/m15,8 kN/m

  Z tabulky je zřejmé, že kombinace skupiny 1 a 2 jakož i 3 a 4 vzhledem k normálovým silám má smysl.

  Na Obrázku 03 jsou společně znázorněné vyhlazené vnitřní síly pro skupiny 1/2 a 3/4.

  Pro kombinace se použijí následující hodnoty:

   1/23/41/2 a 3/4
  nx47,2 kN/m51,8 kN/m47,1 kN/m
  ny26,5 kN/m5,8 kN/m5,3 kN/m
  nxy12,9 kN/m12,9 kN/m12,9 kN/m

  Jak již bylo zmíněno, v kombinacích 1/2 a 3/4 se používají minimální průměrované vnitřní síly příslušné skupiny. Posouvající síla nxy se vypočítá ze sil v normálovém směru, a proto se už u kombinace 1/2 a 3/4 zobrazí jako působící smyková síla.

  Shrnutí

  U materiálu s výraznými orientacemi tuhosti a pevnosti jako železobeton nebo křížem lepené dřevo je orientace pevností důležitá pro výběr správné skupiny. V kombinaci skupiny 1/2 se vnitřní síly vyhlazují v podélném směru konstrukčního prvku, ve skupině 3/4 v příčném směru. Pokud je konstrukční prvek orientován v podélném směru, jak je znázorněno na Obrázku 04, doporučuje se vyhlazení v podélném směru. Důležité je zde také typ působení zatížení a rozhodující posouzení. Pro izotropní materiál jakož i u rozhodujícího posouzení na smyk je možné použít všechny skupiny.
 • Odpověď

  Pruty s náběhem se nesmí až na další posuzovat podle zjednodušené metody náhradního prutu!

  Pro ocelové konstrukce je možné posouzení provést zohledněním vázaného kroucení nebo obecné metody. Tyto metody jsou popsány v technickém článku.

  Pro dřevěné konstrukce lze posouzení provést také se zohledněním vázaného kroucení. Metoda pro dřevěné konstrukce je podrobně popsána v tomto webináři.

  Podle metody náhradního prutu je možné posouzení provést tehdy, pokud jsou dodržena ustanovení vysvětlivek pro DIN1052, oddíl E8.4.2 (3) pro proměnné průřezy. V různých zdrojích odborné literatury je tato metoda převzata pro Eurokód 5. Příklad k tomuto najdete v dokumentu brettschichtholz.de od strany 64.

  V programu RX-TIMBER se posouzení prutů s náběhy provádí metodou náhradních prutů. Toto je stručně představeno na jednoduchém příkladu.

  Systém (Obrázek 01):

  • Rozpětí: 8 m
  • Výška nosníku vpravo: 80 cm
  • Výška nosníku vlevo: 26 cm
  • Sklon střechy: 3,9°
  Není definováno žádné ztužení. Posouzení proti naklopení je rozhodující s 99 % (Obrázek 02) v místě x 1,598 m. Výška průřezu je zde 36,8 cm. Poměrná štíhlost je ale založena na náhradní výšce průřezu 60,9 cm (Obrázek 03).

  Výška náhradního průřezu se stanoví v místě x 5,2 m pomocí 0,65 x 8 m = 5,2 m.

  Pokud se použije vyztužení např. ve středu pole, změní se náhradní výška pro místo x na 45,3 cm.

  Vzhledem k tomu, že se vyztužení používá zpravidla po celé délce prutu, je třeba výšku vypočítat podle zvláštního algoritmu. Podpory se přitom vždy používají jako pevné body a vycházejíce z posudků na místech x se spočítají náhradní výšky.

  Pro daný příklad z toho vyplývá: x0,65 = 0,32 x 4 m + 1,598 m = 2,878 m
 • Odpověď

  Všechny vstupní tabulky v programu mají kromě standardních funkcí také takzvané blokové funkce. Ty v jednom kroku uživateli umožňují upravit označená čísla a číselná pole v tabulce.

  Blokové funkce je možné vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši na výběr v tabulce:
  1. Přidat - buňkám s číselnou hodnotou se přidá nebo odečte hodnota.
  2. Násobit - buňky s číselnou hodnotou se vynásobí faktorem.
  3. Dělit - buňky s číselnou hodnotou se vydělí dělitelem.
  4. Nastavit - hodnota první vybrané buňky se nastaví na všechny buňky ve výběru.
  5. Generovat - u buněk s číselnými hodnotami se vygenerují buňky mezi prvním a posledním vybraným řádkem pomocí interpolace obou krajních hodnot.

  Pomocí funkce "Nastavit" je možné rychle přenést hodnotu do dalších řádků.

  Blokové funkce se výborně hodí pro úpravu stávajících souřadnic uzlů na novou geometrii, pro lineární extrapolaci jednotkových zatížení na libovolnou hodnotu, pro sjednocení hodnot a mnoho dalšího.
 • Odpověď

  Samostatný program RWIND Simulation v současnosti umožňuje importovat pouze geometrie modelů formátu STL a VTP. Naproti tomu je možné modely IFC aktuálně importovat do RWIND Simulation použitím integrovaného rozhraní v programu RFEM resp. RSTAB. Postupujte prosím následovně:


  1. Vytvořte nový model programu RFEM resp. RSTAB.
  2. V základních údajích v záložce "Možnosti" aktivujte volbu "Umožnit CAD/BIM model".
   Obrázek 01 - Aktivace prostředí CAD/BIM modelu
  3. Pomocí funkce "Importovat nový model - IFC" v navigátoru projektu v záložce "CAD/BIM model" naimportujte požadovaný Reference View IFC model.
   Obrázek 02 - Import IFC
  4. Namodelujte pseudoplochu bez vlivu na geometrii větru uvnitř tělesa IFC modelu.
  5. Otevřete rozhraní "RWIND Simulation - Simulovat a generovat zatížení větrem" v nabídce "Výpočet".
  6. V záložce "Zatížení větrem" zadejte požadovaný vítr, který má působit.
  7. V záložce "Nastavení" v sekci "Export do programu RWIND Simulation" vyberte možnosti "Exportovat model okolí" a "CAD/BIM modely".
   Obrázek 03 - Export CAD/BIM modelu do programu RWIND Simulation
  8. V záložce "Zatěžovací stavy" vyberte směr větru, který se má analyzovat, a otevřete prostředí programu RWIND Simulation pomocí funkce "Otevřít v RWIND Simulation".
  9. Naimportovaný model IFC použijte v programu RWIND Simulation.

 • Odpověď

  Ano, nástroj pro stanovení oblastí zatížení na webové stránce "Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením" nabízí na pozadí webovou službu, pomocí které lze vygenerovat rastrovou grafiku podobně jako webové stránky pro celou obrazovku s nástrojem pro stanovení oblastí zatížení pro místo na mapě a normu pro zatížení bez otevření webové stránky.

  Webová služba může být použita pro všechny mapy zatížení z viditelné online služby a je řízena pomocí URL adresy. Externí proces (Vaše aplikace) přitom odešle URL adresu požadavku na náš server (Dlubal) a jako výsledek obdrží zpět rastrovou grafiku. Aby proces fungoval, musí URL adresa obsahovat veškeré údaje pro definování parametrů typu zatížení, normy zatížení, geolokace, úrovně přiblížení, nadmořské výšky, ulice, poštovního směrovacího čísla, města, státu, aktivace obrázku, formátu obrázku, šířky obrázku, výšky obrázku, jazyka zobrazení a uživatele. Je třeba si uvědomit, že tato funkce webové služby předpokládá, že data adresy a nadmořská výška byly již stanoveny pomocí předchozího dotazu webové služby na data pro zatížení zatížení stejné geolokace, a tím jsou parametry zde popsaného dotazu webové služby pro rastrový obrázek vyplněny již dříve stanovenými daty. Konečná URL se poté skládá z těchto parametrů.

  Typ zatížení a norma se definují pomocí parametru "map". První část přitom popisuje typ zatížení (např. snow, wind or earthquake) a druhá část normu (např. din-en-1991-1-3).

  → map=snow-din-en-1991-1-3

  Geolokace je definována pomocí parametru "position". Údaj "position" popisuje geolokaci pomocí geografických souřadnic ve formátu [zeměpisná šířka ve °, zeměpisná délka ve °].

  → position=49.4354351,12.5896119

  Úroveň přiblížení je definován pomocí parametru "zoom". Toto nastavení řídí nastavení přiblížení samotné mapy. Měřítko mapy se zvětšuje se zvýšením úrovně přiblížení.

  → zoom=10

  Nadmořská výška geolokace je definována parametrem "altitude". Tento údaj poskytuje údaje o nadmořské výšce v parametru místa obrázku a je udáván v jednotce SI [m].

  → altitude=520

  Přiřazení ulice a čísla domu geolokace je definováno pomocí parametru "street". Tento údaj specifikuje název ulice v bloku pro místo obrázku.

  → street=Zellweg 2

  Přiřazení poštovního směrovacího čísla geolokace je definováno parametrem "zip". Tento údaj specifikuje poštovní směrovací číslo v bloku pro místo obrázku.

  → zip=93464

  Přiřazení města geolokace je definováno pomocí parametru "city". Tento údaj specifikuje město v bloku pro místo obrázku.

  → zip=Tiefenbach

  Přiřazení státu geolokace je definováno pomocí parametru "state". Tento údaj v případě informace o zatížení pro US specifikuje město v bloku pro místo obrázku.

  → state=NA

  Aktivace obrázku je definována pomocí parametru "picture". Tento údaj stanoví, zda webová služba zobrazí informace o zatížení definované geolokace jako datový záznam ve formátu CSV nebo jako obrázek výřezy z mapy s popisem místa a zobrazením zatížení. Zobrazení obrázku aktivujete pomocí hodnoty 1.

  → picture=1

  Formát obrázku je definován pomocí parametru "picformat". Tento údaj řídí, v jakém formátu se rastrový obrázek zobrazí z webové služby. Webová služba zde nabízí formáty JPG, PNG a PDF. Formát je definován zkratkou (jpg - formát JPG, png - pro formát PNG a pdf pro formát PDF).

  → picformat=png

  Šířka obrázku je definována pomocí parametru "width". Údaj stanovuje šířku rastrového obrázku v jednotce [px].

  → width=1200

  Výška obrázku je definována pomocí parametru "height". Údaj stanovuje výšku rastrového obrázku v jednotce [px].

  → height=900

  Výstupní jazyk výsledků je definován parametrem "language". Jazyk je přitom označen zkratkou (de - němčina, en - angličtina atd.).

  → language=de

  Identita uživatele je definována parametry "login" a "hash". Přitom komponenta "login" popisuje e-mailovou adresu uživatele a komponenta "hash" skryté heslo. Pro funkční přihlášení je třeba e-mailovou adresu uložit na platný účet Dlubal. Příslušnou komponentu "hash" získáte na Vašem účtu Dlubal.

  → login=max.patternmann@test.com

  → hash=xyz

  Z těchto parametrů lze nakonec vygenerovat URL požadavku a odeslat na náš server.

  →https://external-crm.dlubal.com/loadzones/data.aspx?map=snow-din-en-1991-1-3&position=49.4354351,12.5896119&zoom=10&altitude=520&street=Zellweg 2&zip=93464&zip=Tiefenbach&picture=1&picformat=png&width=1200&height=900&language=de&login=max.mustermann@test.com&hash=xyz

  Po odeslání server pro definovanou geolokaci vrátí výřez mapy s blokem adresy a informacemi o zatížení jako rastrový obrázek.

  Obrázek 01 - Odezva webové služby (rastrová grafika)

  Aby bylo možné takovou rastrovou grafiku poslat na náš server bez jakýchkoli omezení, je zapotřebí balíček nástroje pro stanovení oblastí zatížení. Tento balíček nástrojů pro stanovení oblastí zatížení obsahuje určitý počet dotazů na data. Při každém dotazu se dané množství dotazů v datovém balíčku sníží o jeden.

  https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni/servis/nastroj-pro-stanoveni-oblasti-zatizeni

  Protože je webová služba propojená se zakoupeným datovým balíčkem, je nutné opatrně zacházet s parametry identity a URL adresou požadavku z hlediska ochrany osobních údajů. Například je nutné dbát na to, aby Váš program neposkytoval URL adresu požadavku s parametry identity žádné třetí straně.

 • Odpověď

  Zpráva upozorňuje, že v tomto počítači chybí aplikace Microsoft Visual C++ resp. je poškozená. Nainstalujte si prosím balíček z webových stránek společnosti Microsoft, viz obrázek a odkaz:

  https://support.microsoft.com/de-de/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

  Obrázek 01 - Microsoft Visual C++

 • Odpověď

  Orientaci několika různých prutů nebo průřezů je možné současně upravit vícenásobným výběrem v následujících krocích:

  • Vyberte požadované pruty.
  • Otevřete dialog pro úpravu prutů z místní nabídky některého z objektů (viz obrázek).
  • Zadejte nový úhel natočení prutu.

1 - 10 z 356

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“