894x
002142
4.8.2021

Posouzení hliníkových konstrukcí | Únosnost a stabilita | Posouzení stability

  • Posouzení stability pro rovinný vzpěr, vzpěr zkroucením a prostorový vzpěr v tlaku
  • Posouzení na klopení konstrukčních prvků namáhaných momentem
  • Vzpěrné délky lze převzít z výpočtu provedeného v addonu Stabilita konstrukce
  • Grafické zadávání a kontrola definovaných uzlových podpor a vzpěrných délek pro posouzení stability
  • v závislosti na normě možný výběr mezi uživatelským zadáním Mcr, analytickou metodou z normy a použitím interního řešiče vlastních čísel
  • Zohlednění smykového pole a torzního uložení při použití řešiče vlastních čísel
  • Grafické zobrazení vlastního tvaru při použití řešiče vlastních čísel
  • Posouzení stability konstrukčních prvků s kombinovaným namáháním v tlaku a ohybu v závislosti na návrhové normě
  • Srozumitelný výpočet všech potřebných součinitelů jako jsou interakční součinitele
  • Alternativně zohlednění všech účinků pro posouzení stability již při stanovení vnitřních sil v programu RFEM/RSTAB (účinky druhého řádu, imperfekce, redukce tuhosti, případně v kombinaci s addonem Vázané kroucení (7 stupňů volnosti).