Generování zatížení sněhem v programu RFEM 6 podle ASCE/SEI 7-16 a EN 1991-1-3

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Účinky od zatížení sněhem jsou popsány v americké normě ASCE/SEI 7-16 a v Eurokódu 1, části 1 až 3. Tyto normy byly implementovány do nového programu RFEM 6 a do generátoru zatížení sněhem, který umožňuje snadno vnášet zatížení sněhem. Kromě toho tato nejnovější generace programu umožňuje zadat umístění stavby na digitální mapě a odtud automaticky importovat oblast zatížení sněhem. Tyto údaje následně slouží generátoru zatížení pro aplikaci účinků zatížení sněhem.

Výběr norem

V programu RFEM 6 lze na model aplikovat zatížení sněhem podle různých norem. Požadovanou normu pro generátory zatížení je možné vybrat v záložce Normy IZákladních údajích modelu. Jak je vidět na obrázku 1, zatížení sněhem lze generovat podle skupin norem ASCE 7, EN 1991 nebo podle skupin norem SIA 261 a jejich příslušných vydání/národních příloh.

Import místa staveniště pro stanovení zatížení sněhem

Základem pro výpočet zatížení sněhem je oblast zatížení sněhem, ve které se stavba nachází. Pro stanovení oblasti zatížení sněhem a charakteristických hodnot zatížení sněhem je třeba v Základních údajích v záložce Parametry modelu nastavit umístění modelu (obrázek 2).

Umístění modelu lze také importovat přímo z digitální mapy, jak je znázorněno na obrázku 3. Tak se kromě údajů o adrese (včetně nadmořské výšky) automaticky načte oblast zatížení sněhem a příslušné údaje následně použije generátor zatížení pro generování zatížení sněhem.

Generátory zatížení - zatížení sněhem

Generátory zatížení v programu RFEM 6 usnadňují zadávání zatížení na pruty a plochy tak, že převádějí plošná zatížení na zatížení na pruty nebo aplikují zatížení sněhem a větrem na plochy a pruty. V navigátoru Data je lze rozbalit, jak je znázorněno na obrázku 4.

Generátor zatížení sněhem generuje zatížení sněhem podle zvolené normy na ploché/pultové a sedlové střechy. Jakmile je geometrie střechy definována výběrem rohových uzlů střechy, program automaticky zobrazí plochy, pruty a linie, na kterých bylo vygenerováno zatížení (obrázek 5). U sedlových střech je možné nastavit také zatíženou rovinu střechy.

Příslušné parametry pro stanovení zatížení sněhem jsou k dispozici v záložce Parametry v okně generátoru zatížení (obrázek 6). Lze zde také aktivovat volby jako zohlednění excentricit prutů a průběhu průřezu. Pokud jsme v modelu konstrukce předem nedefinovali parametry místa, lze parametry místa a zatížení načíst z mapy zatížení sněhem pomocí příslušného tlačítka.

Záložka Zatěžovací stavy ve stejném dialogu umožňuje generovat zatížení sněhem do stávajících nebo nových zatěžovacích stavů. Na obrázku 7 je zatížení sněhem aplikováno podle normy ASCE 7, a proto program navrhne tři standardní zatěžovací stavy: jeden pro rovnoměrné zatížení sněhem (působící na obě roviny střechy) a po jednom pro jednotlivá zatížení v každé rovině střechy.

Nakonec se vygenerovaná data zobrazí v záložce Výsledky v okně Generátoru zatížení. Údaje jsou k dispozici zvlášť pro každý zatěžovací stav. Při práci s normou ASCE 7 tyto údaje zahrnují zatížení ploché střechy sněhem, součinitel sklonu střechy a zatížení šikmé střechy, které definuje konečnou hodnotu zatížení sněhem (obrázek 8). V případě nevyváženého zatížení sněhem činí konečná hodnota zatížení sněhem v návětrné rovině střechy 30 procent zatížení šikmé střechy. Hodnota zatížení sněhem na závětrné rovině střechy se stanoví jako součet zatížení šikmé střechy a velikosti obdélníkového zatížení povrchu.

Zatížení sněhem generované generátorem zatížení sněhem je zobrazeno na obrázku 9.

Závěrečné poznámky

Generátory zatížení usnadňují zadávání zatížení na pruty a plochy tak, že umožňují převádět plošná zatížení na zatížení na pruty nebo aplikovat zatížení sněhem a větrem na plochy a pruty rychle a přímo. Zatížení sněhem lze tak aplikovat na ploché/pultové a sedlové střechy pomocí Generátoru zatížení sněhem, který je přístupný z navigátoru Data nebo pomocí funkce "Vložit → Generátory zatížení → Generátor zatížení sněhem".

V programu RFEM 6 jsou generátory zatížení propojeny s nástrojem pro stanovení oblastí zatížení, a lze tak importovat místo modelu a parametry zatížení přímo z digitální mapy zatížení sněhem. Poté je třeba v Generátoru zatížení definovat pouze samotnou geometrii střechy, což následně automaticky vygeneruje zatížení sněhem na základě vybrané normy. Generátor zatížení také umožňuje generovat zatížení sněhem do již existujících zatěžovacích stavů a poskytnout potřebná data pro stanovení účinků zatížení sněhem.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Zatížení sněhem Sedlová střecha Pultová střecha Plochá střecha

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 2558x
  • Aktualizováno 10. května 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. února 2024 9:00 - 11:30 CET

Přípoje s kruhovými dutými průřezy v programu RFEM 6

Spoje s kruhovými dutými profily v programu RFEM 6

Webinář 29. února 2024 14:00 - 15:00 CET

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Webinář 26. března 2024 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR