Addon Časově závislá analýza v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V tomto článku si ukážeme, jak je addon „Časově závislá analýza“ integrován do programů RFEM 6 a RSTAB 9. Článek popisuje, jak zadat vstupní údaje, jako jsou časově závislé charakteristiky materiálu, jak vybrat typ analýzy a jak zadat časy zatížení.

I když se mnozí domnívají, že se stavbou budovy je práce inženýra hotová, není to tak úplně pravda. Statik by měl vždy počítat s tím, že čas působí na stavbu i po jejím dokončení.

Proto je třeba při výpočtu zohlednit dlouhodobé chování materiálů. Je to velmi důležité, protože dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou ovlivnit průběh vnitřních sil. Tento vliv lze zohlednit pomocí časově závislé analýzy (TDA).

V programu RFEM 6 a RSTAB 9 je možné zohlednit časově závislé součinitele pomocí addonu "Časově závislá analýza (TDA)". Po zakoupení je možné tento addon aktivovat v Základních údajích, jak je znázorněno na obrázku 1.

Po aktivaci addonu se rozšíří následující dialogy o možnosti relevantní pro časově závislou analýzu: „Materiály“ v kategorii „Základní objekty“ a „Zatěžovací stavy“ a „Kombinace zatížení“ v kategorii „Zatěžovací stavy a kombinace“. První se rozšíří o specifické vlastnosti a můžete v něm definovat časově závislé charakteristiky materiálu.

Upozorňujeme, že toto se v současnosti týká pouze betonu, ale addon je ve vývoji a v budoucnu bude zahrnovat další relevantní materiály. U dialogů pro „Zatěžovací stavy“ a „Kombinace zatížení“ jsou rozšířeny typy analýzy o typ „Analýza v závislosti na čase (TDA)“.

Obě jsou podrobně popsány v dalších podkapitolách tohoto článku.

Zatěžovací stavy a kombinace

Pro zatěžovací stavy, kterým je přiřazen typy analýzy „Analýza závislá na čase“, můžete provést časově závislé posouzení. Tento typ analýzy můžete přiřadit v záložkách „Zatěžovací stavy“ a „Kombinace zatížení“ v dialogu „Zatěžovací stavy a kombinace“ a definovat pro něj časové parametry.

Pokud je v Základních údajích aktivován addon „Časově závislá analýza (TDA)“, položka „Statická analýza | Analýza v závislosti na čase (TDA)“ se zobrazí v seznamu typů analýz, ze kterých si můžete vybrat. Tento typ analýzy tak můžete přiřadit zatěžovacím stavům a kombinacím, pro které chcete časově závislé posouzení provést. Jak je vidět na obrázku 2, lze k těmto zatěžovacím stavům přidat časové údaje, například začátek a konec zatížení. Po zadání časových údajů se zohlední vliv dotvarování na konci zatížení.

Program umožňuje modelování účinků dotvarování, jak je vysvětleno v následující podkapitole. Výpočet probíhá nelineárně podle reologického modelu (zobecněný Kelvinův a Maxwellův model).

Časově závislé materiálové vlastnosti

Aktivací addonu TDA se kromě seznamu typů analýzy v sekci „Zatěžovací stavy a kombinace“ rozšíří také možnosti v dialogu „Materiál“, takže lze zohlednit specifické vlastnosti. Pro vhodné materiály (v současnosti pouze beton) je k dispozici další záložka, kterou můžete vidět na obrázku 3, kde lze definovat materiálové vlastnosti relevantní pro časově závislou analýzu.

V záložce „Vlastnosti betonu závislé na čase“ tak lze určit, které časově závislé účinky se mají použít. Na výběr je jak „Dotvarování“, tak „Smršťování“. Pokud například vybereme políčko „Dotvarování“, abychom zohlednili časově závislou deformaci materiálu, můžeme pak definovat parametry, které program použije pro stanovení součinitele dotvarování φ, a můžeme zadat Změnu zrání betonu.

Kromě toho lze zadat parametry pro zobrazení grafu „Součinitel dotvarování - čas“, jako je počet kroků a stáří betonu v uvažovaném okamžiku.

Výsledky

Po výpočtu můžete pro každý zatěžovací stav zobrazit deformace na konci časového intervalu, jak je znázorněno na obrázku 4. Výsledky lze také zdokumentovat v tiskovém protokolu programů RFEM 6 a RSTAB 9. Pro jednotlivá posouzení si můžete cíleně zvolit obsah protokolu a požadovaný rozsah výstupu.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

TDA Časově závislá analýza Dotvarování Smršťování Výsledky

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 417x
  • Aktualizováno 8. května 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 24. května 2023 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR