MKP program pro statické výpočty RFEM 6 | Nové funkce

Profesionální konečně-prvkový program pro náročné uživatele

MKP program RFEM slouží k rychlému a intuitivnímu modelování, ke statickým a dynamickým výpočtům a k posouzení statiky modelů obsahujících prutové, plošné, deskové, stěnové, skořepinové a tělesové prvky.

Díky modulárnímu softwarovému konceptu lze základní program RFEM vybavit různými addony, a používat jej tak pro rozličné úlohy.

 • MKP program RFEM 6

Nové funkce a nástroje pro efektivní práci

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Do programu RFEM 6 byla implementována řada nových funkcí, které usnadňují a zefektivňují každodenní práci s MKP programem. Zde představujeme vybrané nové funkce.

1

Převzetí polohy staveniště pro stanovení zatížení

Polohu staveniště lze definovat na digitální mapě. Kromě údajů o poloze (včetně nadmořské výšky) se pak automaticky přenese také oblast zatížení sněhem, oblast zatížení větrem a seizmická oblast. Tyto údaje pak používají generátory zatížení.

Kromě toho se zobrazí mapa s označením polohy staveniště v dialogu Základní údaje v záložce "Parametry modelu".

2

Integrace všech addonů

Všechny addony jsou integrovány do programů RFEM 6 nebo RSTAB 9. Tímto způsobem mohou jednotlivé části programu interagovat (např. stanovení kritického pružného momentu pro klopení dřevěných nosníků pomocí addonu "Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)" nebo zohlednění postupných procesů form-findingu pomocí addonu „Analýza fází výstavby (CSA)“ atd.).

3

Výstup vzorců pro posouzení

U posouzení konstrukcí ze železobetonu, oceli, dřeva, hliníku atd. se podrobně zobrazí vzorce použité pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy). Tyto vzorce lze zobrazit také v tiskovém protokolu.
4

Zástupci prutů a sad prutů

Pro pruty a sady prutů se stejnými vlastnostmi lze definovat zástupce usnadňující uspořádání, návrh a dokumentaci modelu.

Výsledky zástupců lze zobrazit ve výsledkových tabulkách.

5

Jednotková napětí průřezů

U průřezů prutů lze zobrazit jednotková napětí (vztažená na N = 1 kN, My = 1 kNm atd.) pro odhad únosnosti průřezu.

6

Plocha typu Přenos zatížení

Plocha s typem tuhosti „Přenos zatížení“ nemá žádný statický účinek. Jejím použitím lze zohlednit zatížení z ploch, které nebyly modelovány (např. fasádní konstrukce, skleněné plochy, trapézové střešní profily atd.).

7

Kontakt mezi plochami

Kontakt mezi plochami se používá k popisu vlastnosti kontaktu mezi dvěma nebo více plochami, které jsou od sebe v určité vzdálenosti. Není již nutné vytvářet kontaktní těleso mezi plochami.

8

Tuhá vazba

Tuhé vazby lze snadno definovat mezi dvěma liniemi nebo mezi dvěma okraji ploch.


9

Imperfekční stavy

Imperfekční stavy se používají k uspořádání imperfekcí. Stavy umožňují popis imperfekcí pomocí lokálních imperfekcí, fiktivních zatížení, počátečního naklonění pomocí tabulky (nové), statické deformace, vzpěrného tvaru, dynamického vlastního tvaru nebo kombinace všech těchto typů (nové).

10

Návrhové situace

Návrhové situace se hodí pro shromáždění příslušných zatěžovacích situací pro posouzení. Může být například vytvořena návrhová situace pro posouzení různých materiálů.

11

Rozšíření generátorů zatížení sněhem a větrem

Generátory zatížení sněhem a větrem byly rozšířeny o následující funkce:

 • Zatížení hybridních modelů z prutů a ploch (pouze RFEM)
 • Připojení k nástroji pro stanovení oblastí zatížení (v závislosti na globální definici staveniště)
 • Deaktivace stran plochy
12

Moderní online licenční systém

Moderní online licenční systém umožňuje přidělovat licence k programu RFEM, RSTAB a dalším programům po celém světě a přiřazovat je příslušným uživatelům z Dlubal účtu.


13

Správce skriptů

Ve Správci skriptů lze všechny vstupní prvky ovládat pomocí JavaScriptu přes konzolu nebo pomocí uložených skriptů.

14

Vylepšený tiskový protokol

Tiskový protokol byl zásadně přepracován. Optimalizováno bylo mimo jiné:

 • Rychlé vytvoření tiskového protokolu v nemodálním prostředí (možnost souběžně pracovat v programu a protokolu)
 • Interaktivní úpravy kapitol a vytváření nových uživatelsky definovaných kapitol
 • Import PDF, vzorců, 3D grafik atd.
 • Výstup vzorců použitých pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy)
 • Moderní design protokolu
15

Rychlejší výpočet

U modelů, u kterých je třeba spočítat mnoho kombinací zatížení, se spustí několik řešičů současně (jeden na jádro) Každý řešič pak počítá jednu kombinaci zatížení. To vede k lepšímu využití jader, a tím také k rychlejšímu výpočtu.

16

Vylepšené okno zobrazující průběh výsledků

Do okna průběhu výsledků byly přidány tyto funkce:

 • Paralelní práce v okně průběhu výsledků a v modelu možná
 • Volitelné překrývající se zobrazení výsledků (např. několik podobných konstrukčních prvků v jednom obrázku)

17

Webové služby a API

Díky novému rozhraní Webové služby s API technologií lze vytvářet vlastní desktopové nebo webové aplikace ovládající všechny objekty obsažené v programech RFEM 6 / RSTAB 9. S volně dostupnými knihovnami a funkcemi lze sestavovat vlastní posouzení, efektivně modelovat parametrické konstrukce a vyvíjet optimalizační a automatizační procesy v programovacích jazycích Python a C#.

18

Rozšíření IFC rozhraní pro vylepšený Open BIM proces

Kromě importu IFC 2x3 (Coordination View & Structural Analysis View) je nyní podporován také import a export IFC 4 (Reference View & Structural Analysis View).

19

Simulace větru (prostředí RFEM nebo RSTAB)

Do programu RFEM a RSTAB byly přidány následující funkce pro stanovení zatížení větrem pomocí programu RWIND:

 • Generátory zatížení pro generování zatěžovacích stavů větrem s různými poli proudění v různých směrech větru
 • Zatěžovací stavy pro zatížení větrem s volně přiřaditelným typem analýzy včetně uživatelsky definované velikosti větrného tunelu a profilu větru
 • Zobrazení větrného tunelu se vstupním profilem větru a zadaným profilem intenzity turbulence větru
 • Vizualizace a použití výsledků simulace z programu RWIND
 • Globální zadání terénu (vodorovné roviny, nakloněné rovina, tabulka)
20

Nové typy modelů

Do programu RFEM 6 byly přidány následující nové typy modelů:

 • 2D | XZ | 3D
 • 2D | XY | 3D
 • 1D | X | 3D

Tyto typy modelů umožňují modelování v 1D nebo 2D prostředí (s volitelným natočením průřezu ve všech směrech), ale s trojrozměrným zatížením a z toho plynoucími 3D vnitřními sílami.21

Definice klávesových zkratek

Mnoha příkazům je možné přiřadit klávesové zkratky. Tímto způsobem lze často používané příkazy rychle a snadno vyvolat pomocí předem přiřazené kombinace kláves.

To mimochodem funguje také pro ovládání myší. Pokud má Vaše myš kromě levého, pravého a středního tlačítka ještě další tlačítka, může být i jim přiřazen příkaz.

22

Přiřazení zatížení k novému zatěžovacímu stavu

V případě zatížení na pruty, na plochy atd. lze zatížení dodatečně přesunout do jiného zatěžovacího stavu.
23

Zatížení typu Hmota

Do katalogu zatížení byl přidán typ zatížení Hmota.
24

Zatížení na otvory

Nyní lze definovat zatížení na otvory (např. zatížení větrem) pro plošné zatížení otvorů.
25

Ořezávací box

Kromě ořezávací roviny je možné definovat ořezávací box pro skrytí irelevantních objektů okolo výběru.
26

Newton-Raphson pro výpočty podle teorie druhého řádu

K řešení výpočtů podle teorie druhého řádu byly přidány další dva algoritmy:
 • Newton-Raphson
 • Newton-Raphson s postkritickou analýzou
27

Rozšířená specifikace zahuštění sítě prvků uzlů

Pro zadání zahuštění sítě prvků uzlu byly přidány možnosti pro uspořádání délky konečných prvků:
 • Radiální
 • Postupné
 • Kombinované
28

Specifikace typů pro prvky

Zadání lze zjednodušit specifikací typů pro prvky, jako jsou pruty, plochy, tělesa atd. (např. nelinearity prutů, tuhosti prutů, návrhové podpory a mnoho dalších).

29

Dlubal centrum

Dlubal centrum slouží mimo jiné ke správě projektů a modelů na jednom centrálním místě. Detailní informace a grafické náhledy usnadňují přiřazení všech modelů pro rychlé zpracování zakázky. V Dlubal centru jsou dále uspořádána zákaznická data včetně licencovaných programů a addonů.

30

Globální správa všech addonů

Všechny addony jsou přímo integrovány do programu a spolu s normami pro posouzení příslušných materiálů jsou spravovány centrálně.

31

Globální parametry modelu

Pro model lze zadat libovolné globální parametry. Ty lze použít také v dokumentaci.

32

Přehledně strukturovaný navigátor Data

Navigátor Data má přehlednou strukturu a obsahuje přiřaditelné typy pro objekty včetně funkce hypertextového odkazu pro rychlý přechod na přiřazené prvky objektu.
33

Nové možnosti pro proměnné tloušťky ploch

Pro zadání proměnné tloušťky plochy jsou k dispozici tři nové možnosti:

 • 2 uzly a směr
 • 4 rohy plochy
 • kružnice
34

Statistika pro průřezy

Pro všechny použité průřezy jsou dostupné statistické údaje jako celková délka, celkový objem, celková hmotnost atd.
35

Nové typy průběhů průřezu pro pruty

Pro pruty je k dispozici sedm nových typů průběhu průřezů (včetně funkce zarovnání pro vytvoření rovné hrany):

 • Náběh na obou stranách
 • Náběh na začátku prutu
 • Náběh na konci prutu
 • Sedlový
 • Odsazení na obou stranách
 • Odsazení na začátku prutu
 • Odsazení na konci prutu
36

Databáze průřezů s vyhledáváním krátkých textů

Pro rychlejší vyhledání požadovaného průřezu nebo řady průřezů bylo do databáze průřezů přidáno vyhledávání krátkých textů.

37

Sada linií, sada ploch a sada těles

Kromě sad prutů lze také spojovat do sad linie, plochy a tělesa, aby bylo např. možné zohlednit je při návrhu jako jednotné prvky.

38

Nový objekt Tloušťka

Do programu byl přidán nový objekt Tloušťka pro popis tloušťky plochy. Lze ho použít pro několik ploch. Pokud se objekt Tloušťka změní, upraví se najednou odpovídajícím způsobem všechny plochy s touto přiřazenou tloušťkou.
39

Natočení prutu ve směru lokálních os plochy

Nyní je možné definovat natočení prutu ve směru lokálních os plochy, která může ležet např. šikmo v prostoru.
40

Objekt Změna konstrukce

S novým objektem Změna konstrukce lze v závislosti na zatěžovacím stavu přehledně upravovat nebo deaktivovat tuhosti, nelinearity i objekty.
41

Excentricita plochy s relativní orientací na jiný prvek

Excentricitu plochy lze nyní definovat na základě příčného odsazení od hrany jiného prvku (prutu nebo plochy).
42

Další typy pro úpravu tuhosti ploch

Pro úpravu tuhosti ploch jsou nyní k dispozici dva nové typy:
 • Součinitel násobení celkové tuhosti
 • Součinitele násobení částečných tuhostí, tíh a hmotností
43

Kombinace výsledků s výrazy v závorkách

Při vytváření kombinací výsledků lze nyní použít také výrazy v závorkách.
44

Individuální globální parametry výpočtu pro zatěžovací stavy a kombinace zatížení

Zatěžovacím stavům a kombinacím zatížení lze nyní v novém nastavení pro statickou analýzu přiřadit individuální globální parametry výpočtu.
45

Generátor kombinací pro automatické nebo poloautomatické generování podle příslušných norem

Nové generátory kombinací vytvoří automaticky nebo poloautomaticky pro návrhové situace kombinace zatížení nebo kombinace výsledků v závislosti na příslušné normě
46

Vylepšený generátor zatížení

Do generátoru zatížení byly přidány nové funkce pro zamknutí nových prutů, vyhlazení působících bodových zatížení a zohlednění excentricit a průběhů průřezů.
47

Stanovení zatížení na pruty z plošného zatížení pomocí zadání buněk a ploch

V generátoru zatížení lze nyní stanovit zatížení na pruty z plošných zatížení zadáním ploch (jejich rohových uzlů) a buněk.
48

Excentricita zatížení na uzel a prut

U zatížení na uzel a na prut lze nyní zohlednit excentricity.
49

Možnosti zatížení pro sady prutů, linií, ploch a těles

Se zavedením sad linií, ploch a těles byly přidány také nové možnosti pro zatížení těchto sad.
50

Globální správa uživatelsky definovaných souřadných systémů

Uživatelsky definované souřadné systémy pro účely zadávání a analýzy jsou nyní globálně spravovány pod položkou Pomocné objekty.
51

Organizace různých úchopů objektů

Nyní lze zadat několik úchopů objektů pro různé úkony.
52

Výběr objektu jako nový pomocný objekt

Nový pomocný objekt "Výběr objektů" umožňuje filtrování po skupinách:
 • základních objektů
 • typů pro uzly
 • typů pro linie
 • typů pro plochy
 • generátorů zatížení
 • zatížení
 • pomocných objektů
Výběr objektu nabízí mnoho interaktivních možností použití na různých místech programu.
53

Tabulkový výpis kót

Pro lepší přehlednost je nyní uveden v tabulce výpis referenčních objektů příslušných kót.
54

Implementace formátu SAF

Nyní je podporován také nový formát souborů pro statické výpočty Structural Analysis Format (SAF). Programy RFEM 6 a RSTAB 9 pro něj nabízejí import i export. SAF je souborový formát založený na MS Excelu, který má usnadnit výměnu modelů pro statické výpočty mezi různými softwarovými aplikacemi.

55

ViewCube

Nový nástroj navigace v grafice ViewCube nabízí intuitivní výběr správného zobrazení modelu.
56

Nastavování jednotek uspořádané v tabulkách

Změny jednotek jsou nyní možné pomocí tabulkového uživatelského rozhraní.
57

Nové formáty souborů pro export

Modely RFEM a RSTAB je možné exportovat ve formátech XML, SAF a VTK (výsledky z RWIND).
58

Nová možnost zadání lokální osy prutů

Pro angloamerickou oblast byla přidána nová možnost zadání lokální osy prutu (y směrem nahoru).
59

Nová možnost tisku grafiky s náhledem

Nový dialog pro tisk grafiky nyní obsahuje:
 • databázově řízenou funkci hromadného tisku pro všechny obrázky programu
 • uživatelsky zadávaný výběr oblasti tisku
 • 3D funkci pro pozdější 3D funkcionality ve výsledném PDF
 • automatické přizpůsobení obrázků pro tisk v měřítku a funkci pro zobrazení přehledu
60

Generování výkazu materiálů

Nyní je možné vytvořit výkazy i pro průřezy a materiály.
61

Použití logů

Nová generace programů RFEM 6 a RSTAB 9 umožňuje zasílat logy naší podpoře prostřednictvím online registrace. To nám umožňuje lépe analyzovat a vylepšovat naše programy pro vaše použití. Toto zasílání je přednastaveno v možnostech programu. Svůj souhlas s ním můžete v programech kdykoli deaktivovat.

62

Seznam pro přehlednou strukturu interaktivních tabulek

Tabulky jsou nyní uspořádány ve dvou seznamech, což usnadňuje orientaci v různých vstupních a výsledkových tabulkách.
63

Správce výsledkových tabulek

Aby bylo možné výsledky lépe zobrazit, je možné pomocí nového správce výsledkových tabulek redukovat zobrazené sloupce a řádky.
64

Nastavení typu materiálu

Nastavením typu materiálu se jednoznačně stanoví vlastnosti důležité pro posouzení.
65

Určení nezávislých částí ploch u průniků

Při vytváření průniků ploch se nyní místo dílčích ploch vytvářejí nezávislé části ploch.
66

Vylepšený přehled v databázi materiálů

V databázi materiálů jsou nyní uvedeny také materiálové řady. Požadovaný materiál je také možné najít v knihovně přímo pomocí textového vyhledávání.

Výhody pro vás

RFEM

 • Rychlé modelování díky sofistikované technologii zadávání
 • Jeden program pro všechny typy konstrukcí, od prostých nosníků až po složité 3D skořepinové konstrukce nebo NURBS tělesa
 • Rychlý výpočet díky použití více procesorů
 • Podpora národních a mezinárodních norem
 • Rychle sestavitelný a profesionální tiskový protokol
 • Automatické generování zatížení větrem pomocí integrované CFD simulace větru (vyžaduje RWIND)
 • API přes webové služby
 • Celosvětově uznávaný program s více než 100 000 uživateli
 • Profesionální zákaznická podpora více než 20 inženýry technické podpory

Cena

Cena
3 990,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 30. srpna 2022 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 7. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení prutů

Online školení 12. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RSECTION | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 19. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 27. října 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 10. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 18. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. června 2022 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. června 2022 13:00 - 16:00 EDT

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2022 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 25. května 2022 16:00 - 17:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 19. května 2022 16:00 - 17:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 4. května 2022 16:00 - 17:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 29. dubna 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. dubna 2022 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 27. dubna 2022 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

RSECTION | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 21. dubna 2022 16:00 - 19:00 CEST